01.06.2020 г.

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в Обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фибро лазерна машина за рязане – 1 брой;
  • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фрезова машина – 1 брой;

в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.040-0914 “Подобряване на производствения капацитет в “АСКОН” ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

ДОКУМЕНТИ


12.02.2020 г.

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “АСКОН” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Подобряване на производствения капацитет в “АСКОН” ЕООД”, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР