automatic_scale_forage_1 automatic_scale_forage_2

Характеристики

  1. Автоматичните електронни везни са разработени с основна идея да задоволят многообразните изисквания за измерване, контрол и управление на насипни продукти участвуващи в технологични процеси.
  2. Класификацията е в зависимост от изхода с порционен изход(порционни везни) и непрекъснат изход ( диференциални везни).
  3. Управлението осъществява различни модификации за режимите на работа: измерателен, дозиращ с променяна съобразно нуждите порция. Измерва и контролира различни параметри на потока на основния продукт.
  4. Различните модели са разработени и внедрени за капацитет на дозиране: 1.0 ÷ 300 t/h.
  5. Има опционна възможност за измерване на плътността и и температура на продукта.
  6. Компютърен контрол осигуряващ, възможности за промяна на технологични и системни параметри, както и генериране на история на процеса под форма на таблици графики, справки за селектирани периоди от време
  7. Интегрирането на преминалия продукт се записва в тотализатори, на базата на които може да се правят справки за преминалия продукт назад във времето