Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в Обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фибро лазерна машина за рязане – 1 брой;
  • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фрезова машина – 1 брой;

в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.040-0914 “Подобряване на производствения капацитет в “АСКОН” ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

ДОКУМЕНТИ