Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет:
Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в Обособени позиции:

  • Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фибро лазерна машина за рязане – 1 брой;
  • Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Фрезова машина – 1 брой;

в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.040-0914 “Подобряване на производствения капацитет в “АСКОН” ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

ДОКУМЕНТИ

Подписан договор – 12 февруари 2020

12.02.2020:

Имаме удоволствието да Ви информираме, че “АСКОН” ЕООД сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на Проект “Подобряване на производствения капацитет в “АСКОН” ЕООД”, финансиран от
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР